Corderius College

Ouderraad

Ook ouders zijn welkom op het Corderius!

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders! Zomaar even binnenlopen voor een praatje over je kind is er immers niet meer bij.

Het Corderius College vindt een goede samenwerking met ouders of verzorgers echter onmisbaar. De medewerkers maken de school niet alleen: ouders en leerlingen zijn net zo belangrijk.  Samen scheppen zij een omgeving waarin respect voor elkaar voorop staat.

Hieronder kunt u lezen op welke manieren u als ouder bij onze school betrokken kunt zijn.

Ouderplatforms

De school organiseert elk jaar ouderplat­forms, waarbij de ouders van een of meerdere leer­jaren worden uitgenodigd om informatie te delen. De ouderplatforms zijn ingedeeld naar afdelingen/leerjaren met overeen­komende aandachtspunten: 1) brugklas, 2) mavo, 3) havo/vwo-onder­bouw, en 4) havo/vwo-bovenbouw.

Elk platform wordt drie keer per jaar georganiseerd en geleid door de conrector van de afdeling. Er komen onderwerpen aan bod die door ouders zelf worden aangedragen en die de betreffende leerjaren aangaan. Een belangrijke functie is ook het geven van ruimte aan ouders voor hun vragen en opmerkingen: ‘klankbord zijn’ dus, ook voor de alledaagse schoolzaken. Daarmee komt er ruimte tot het uitwisselen van ervaringen.

De school hecht erg aan het (informele) gesprek met ouders. Via de ouderplatforms lukt dat goed. Alle ouders uit de betreffende leerjaren worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Ouderraad

Het Corderius College kent een actieve ouderraad die ongeveer eens per maand bij elkaar komt. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en denkt mee over het beleid van de school en kan via korte lijnen reageren op de actualiteit.

De ouderraad bestaat idealiter uit vertegenwoordigers van de diverse ouderplatforms, zodat er zoveel mogelijk een goede afspiege­ling van de schoolpopulatie ontstaat. Van de ouderraadsleden wordt verwacht dat zij frequent de ouderplatforms bezoeken, zodat er een goede koppeling ontstaat tussen de beide activiteiten. De ouderraad kiest uit haar midden een voor­zitter en een secretaris. De rector is adviseur van de ouderraad en vormt de schakel tussen de ouders en de school.

Mocht u iets willen voorleggen aan de ouderraad, dan kunt u een e-mail sturen naar ouderraad@corderius.nl.

Drie ouders uit de ouderraad zitten, samen met zes medewer­kers van de school en drie leerlingen, in de medezeggenschapsraad: het formele inspraakorgaan van de school. Doorgaans is één van de ouders voorzitter en wordt het secretariaat door een personeelslid verzorgd. De rector treedt op als adviseur.

Thema-avond

Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Onderwerpen die in de afgelopen jaren aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld:

  • omgaan met sociale media
  • alcohol en drugs
  • mind mapping
  • hoe kan ik mijn kind helpen met huiswerk?
  • PBS: hoe kunnen we thuis en op school dezelfde doelen nastreven?

Fenestra en website

Elke veertien dagen verschijnt de Fenestra: de digitale nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Deze nieuwsbrief fungeert als een ‘venster’ waardoor je bij de school naar binnen kunt kijken. Ouders worden zo periodiek geïnformeerd over allerlei schoolse zaken. Actuele onderwerpen komen aan bod, naast verslaglegging van activiteiten, het thema voor de dagopeningen en de kalender voor de eerstvolgende twee werkweken. Ook de ouderraad, medewerkers en leerlingen gebruiken de Fenestra voor hun mededelingen.

Daarnaast is er op onze website een eigen ouderpagina. Op deze pagina staan onder andere de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad.

Nieuws