Corderius College

Intermezzo-klas

Sommige hoogbegaafde leerlingen zijn in grote lijnen klaar met het basisschoolprogramma, maar nog niet zover dat zij een goede overstap naar de brugklas kunnen maken. Dit zit een vruchtbaar vervolg van de schoolcarrière in de weg. Om deze leerlingen hierin te helpen, biedt het Corderius College een intermezzo-jaar aan.

Doel intermezzo-jaar

Het doel van het intermezzo-jaar is dat de leerlingen na dit jaar zonder beperkingen kunnen deelnemen aan het vwo-programma in de brugklas van het Corderius College of een andere middelbare school.

 • De leerlingen hebben aan het einde van het intermezzo-jaar meer grip gekregen op hun eigen mogelijkheden en hebben hun vaardigheden ontwikkeld.
 • Ze zijn beter in staat na te denken over wie ze zijn en waar ze goed en minder goed in zijn.
 • Ze weten hoe ze hun talenten kunnen inzetten.
 • Ze hebben eventuele hiaten aangepakt en zij weten beter hoe ze effectief kunnen leren en (samen)werken.

Voor welke leerlingen?

Het intermezzo-jaar is bedoeld voor leerlingen die voldoen aan onderstaande kenmerken:

 • De leerling heeft aantoonbaar vwo-potentie. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit observaties, informatie uit het leerlingvolgsysteem, intelligentietesten/psychologische rapporten, versnelling gedurende de basisschoolperiode of het volgen van hoogbegaafdenonderwijs.
 • De leerling heeft de basisschoolstof grotendeels doorlopen, maar er zijn nog hiaten bij de kernvakken rekenen/wiskunde, taal/Nederlands en Engels als gevolg van versnellen of niet/niet-passend aangeboden vormen van instructie.
 • De leerachterstanden zijn zodanig dat ze in één schooljaar weggewerkt kunnen worden.
 • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het leren op de basisschool niet of onvoldoende  aansluit bij de begaafdheid van de leerling. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Het leren wordt snel ‘saai’ gevonden.
  • De leerling heeft moeite met vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken en het stellen van vragen.
  • De leerling is gemotiveerd en laat zijn talent zien in creatieve en uitdagende opdrachten, maar heeft grote moeite met opdrachten die gericht zijn op reproductie.
 • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de sociale en/of emotionele ontwikkeling achterblijft bij de intellectuele ontwikkeling van de leerling, wat tot stress en frustratie kan leiden en vaak door de omgeving als ‘jong gedrag’ bestempeld kan worden. Dat zou kunnen blijken uit:
  • boos/verdrietig worden als iets niet lukt;
  • antwoorden niet op willen schrijven met als argument: ”Ik weet het toch?”;
  • niet geaccepteerd worden op school/in de klas; zich een eenling voelen;
  • veel bezig zijn met hobby’s;
  • meer kunnen bedenken dan zelf kunnen uitvoeren, wat leidt tot frustratie;
  • moeilijk om kunnen gaan met de ‘’leerkuil’’.
 • Daarnaast kunnen meer algemene kenmerken een rol spelen, zoals:
  • met tegenzin naar school gaan;
  • slecht slapen als gevolg van schoolstress;
  • sterk rechtvaardigheidsgevoel;
  • gepest worden.
 • Eventuele andere argumenten waarom een tussenjaar de voorkeur geniet boven het doorlopen van groep 8 of doorstromen naar de middelbare school.

Is de leerling hoogbegaafd en speelt er daarnaast andere problematiek die de algemene ontwikkeling in de weg staat? Dan is de intermezzo-klas niet de aangewezen plek voor deze leerling.

Procedure

Ouders melden hun kind aan voor het toelatingstraject:

 • Er volgt een gesprek met ouders en leerling, informatie wordt opgehaald bij de basisschool en/of er wordt contact gelegd met een plusklas. Ouders wordt gevraagd om eventuele beschikbare relevante interne en externe onderzoeksrapporten voorafgaand aan het toelatingsgesprek te delen met de toelatingscommissie (conrector brugklas, hoogbegaafdheidsspecialist en schoolpsycholoog).
 • Indien nodig wordt meer informatie opgevraagd om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.
 • Bij het bepalen van toelaatbaarheid zullen de uitgangspunten van het schoolondersteuningsprofiel van het Corderius College, aangevuld met de hierboven beschreven criteria, leidend zijn.
 • Ouders geven bij de basisschool aan dat ze zich hebben aangemeld voor het toelatingstraject. De basisschool moet de aanmelding voor de intermezzo-klas kunnen onderbouwen en staat achter de aanmelding.

De uitkomst van de toelatingscommissie wordt binnen 6 werkweken bekend gemaakt. De plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Zodra bekend is welke leerlingen in de intermezzo-klas komen, organiseert het Corderius een middag waarop leerlingen vragen kunnen stellen, elkaar kunnen ontmoeten en zelf aan het werk gaan in de vorm van een workshop. We hopen zo elkaar alvast beter te leren kennen.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Dit kan via intermezzo@corderius.nl.

 

Nieuws