Corderius College

Update 24 maart corona

24 maart 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Dat het corona-virus onze wereld op zijn kop zet, is geen nieuws meer. Naast de zorgen om de gezondheid en bezorgdheid om werk en inkomen, is er ook de onzekerheid over de examens en de afronding van het schooljaar.
Dit laatste werd gisteren nog duidelijker na de persconferentie van het kabinet over de nieuwste maatregelen. Die leidden weer tot grote verwarring en zorg om de gezondheid van met name examenleerlingen en medewerkers bij het afnemen van schoolexamens: mag en kan dat nog, gegeven het verbod op bijeenkomsten?

 

In algemene zin geldt voor onze school en voor alle leerlingen het volgende:

 • Tot begin juni zullen er geen lessen op school mogelijk zijn en gaan we door met het digitale lesprogramma.
 • De verscherpte eisen rondom aantallen personen in één ruimte en de verplichte afstand tot elkaar zijn leidend voor alles wat we de komende weken gaan doen.
 • Tot begin juni zijn er geen schriftelijke toetsen (op school).
 • Mondelinge toetsen gaan gewoon door via Teams en opdrachten kunnen digitaal worden ingeleverd.
 • In de komende weken gaan we met onze docenten nadenken over alternatieve vormen om de leerstof te toetsen; daar zullen we de tijd voor nemen.
 • Het schooljaar gaat weliswaar anders worden afgesloten dan gebruikelijk, maar er komt wel een vorm van afronding, inclusief criteria voor de overgang naar een volgend leerjaar.
 • Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn de digitale lessen (nog steeds) verplicht en is het verstandig om zoveel mogelijk door te werken en je te verdiepen in de lesstof; stel ook vragen aan je docent als je zaken niet snapt.

 

Specifiek voor de examenleerlingen:

Voor hen is het belangrijkste nieuws dat het centraal examen is geschrapt en dat het schoolexamen bepalend wordt voor het wel of niet slagen.

Voor het goed en zorgvuldig afronden van het schoolexamen hebben we tot begin juni de tijd gekregen. Die tijd gaan we goed gebruiken in het belang van onze examenleerlingen. Zij hebben in deze moeilijke tijd recht op een maximale kans een volwaardig diploma te halen.

Samen met onze collega-scholen binnen de Meerwegen scholengroep hebben we besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen schoolexamens in school af te nemen om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te kunnen blijven waarborgen. Het op afstand afnemen van een examen of een andere vorm van examinering behoort wel tot de mogelijkheden. De leerlingen die D&I deze week afronden, krijgen vandaag een apart bericht van hun conrector of coördinator.

Wat nog niet duidelijk is, maar hopelijk wel snel duidelijk zal worden, is de zogenoemde “Slaag-/zakregeling”. Deze regeling bepaalt met welke cijfers een kandidaat geslaagd is of niet. Daarnaast komen er regels rond de herkansingen en komt er een beroepsmogelijkheid tegen de bepaling van de einduitslag. De overheid gaat over die regeling en zal die zo spoedig mogelijk bekendmaken.

Samenvattend:

 • Het Centraal Examen (CE) gaat definitief niet door.
 • Het gestarte praktijkexamen beeldende vorming is afgeblazen en gaat definitief niet door; het huidige SE-cijfer is daarmee eindcijfer geworden; of er nog een herkansingsmogelijkheid komt, hangt mede af van de slaag/zak-regeling.
 • Het schoolexamen (SE) volgens het (vernieuwde) PTA is afsluitend en op basis daarvan krijgt een leerling wel/geen diploma.
 • Er komt een nieuwe zak-/slaag-regeling; het ministerie stelt die voor alle scholen in Nederland vast.
 • De ‘gaten’ in de PTA’s van de leerlingen moeten alsnog gevuld worden; leerlingen moeten aan de slag met hun inhaaltoetsen; een diploma kan straks alleen maar worden toegekend als het PTA helemaal klopt; dat wordt maatwerk per leerling.
 • De toetsweek voor examenleerlingen gaat volgende week niet door, omdat wij minder leerlingen in de school mogen toelaten; de toetsen blijven nog wel staan en zullen later alsnog moeten worden gemaakt; samen met docenten denken we na of deze toetsen schriftelijk moeten worden afgenomen of op een andere manier; deze toetsen maken onderdeel uit van het SE (en PTA) en moeten daarom worden gemaakt.
 • Over het tijdstip van de herkansingen en het inhaalwerk en over de wijze waarop die worden afgenomen, volgt later bericht; het streven is om dit vóór de meivakantie af te ronden.
 • Het geplande inhaalwerk voor D&I gaat deze week gewoon door – ook op school, gezien de beperkte aantallen leerlingen (wordt vanuit de afdeling apart bekend gemaakt aan de betreffende leerlingen).
 • De mondelinge toetsen gaan gewoon digitaal door.
 • Het digitaal leren gaat gewoon door; voor de examenleerlingen geldt dit tot en met 17 april, tenzij een docent aangeeft dat dit niet langer noodzakelijk is omdat bijvoorbeeld een vak is afgerond.

Met het bovenstaande zijn waarschijnlijk nog niet alle vragen die er leven, beantwoord. In de komende dagen zullen er ongetwijfeld weer nieuwe berichten verschijnen en daarmee ook weer nieuwe vragen. Zo snel als mogelijk willen wij alle vragen die er zijn, beantwoorden en goed regelen wat nog geregeld moet worden. Dat kost even tijd en die willen we er ook voor nemen, zeker nu we weten dat deze situatie lange tijd gaat duren.

Tot zover voor vandaag en met een hartelijke groet,

drs. Egbert Boerma, rector

 

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

 

 

Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief.

 

Nieuws