Corderius College

Update 10 april corona

10 april 2020

(Onze eerdere berichten zijn terug te lezen in het nieuwsarchief)

 

De slaag/zak-regeling is bekend gemaakt en wij hebben die ‘vertaald’ naar de situatie van het Corderius College. Deze regeling maakt het mogelijk dat wij gewoon kunnen doorgaan met de bestaande afspraken, zoals het afnemen van de coronaherkansingen volgende week en de afname van de toetsten uit periode 3 in de twee weken na de meivakantie.

In deze brief ook nog even aandacht voor de aanmelding voor de vervolgopleidingen, die een maand is opgeschoven: mavo -> mbo: wordt 1 mei; havo en vwo -> hbo en wo: wordt 1 juni.

 

Voor dit schooljaar gelden de volgende afspraken:

 • Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
 • Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is; het wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is.
 • Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als in andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
 • Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.
 • Het resultaat voor de rekentoets telt niet mee voor het bepalen of een kandidaat is geslaagd of niet.
 • Een diploma met de kwalificatie ‘cum laude’ is nog steeds mogelijk.

 

De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden zoals eerder al was vastgesteld in het examenreglement:

 • voor mavo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
 • voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6;
 • regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, óók niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
 • het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
 • voor mavo moet een voldoende of goed zijn behaald voor kunstvakken inclusief ckv en het profielwerkstuk moet zijn afgesloten met een voldoende of goed.

 

Resultaatverbeteringstoets

 • Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een ‘resultaatverbeteringstoets’ (RV-toets). Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee; het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
 • Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één vak van het CE mogen herkansen.

Over de vorm en inhoud van deze RV-toetsen zullen we als school verder moeten nadenken. We verwachten medio mei daarover meer informatie te kunnen geven. Dit geldt ook voor de nadere uitwerking van de regeling voor leerlingen die versnellen en/of die vervroegd examen doen.

 

Tijdpad (onder voorbehoud van de regels die door het kabinet, o.a. op 21 april, worden bekendgemaakt)

 

 • 14 t/m 17 april: corona-herkansingen
 • 6 t/m 15 mei: toetsweek periode 3
 • 20 mei 12.00 uur: aanvraag herkansingen n.a.v. toetsweek periode 3 en voor herkansing SE
 • 25 mei: herkansingen SE
 • 26 mei: herkansingen n.a.v. toetsweek periode 3
 • 29 mei: check van alle cijfers voor het SE door leerlingen
 • 4 juni: voorlopige uitslag wel of niet geslaagd
 • Vanaf 6 juni: facultatieve lessen voor leerlingen die gebruik willen maken van de                      mogelijkheid tot resultaatverbeteringen
 • 17 t/m 19 juni: afname resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
 • 26 juni: definitieve uitslag wel of niet geslaagd
 • 29 juni, 30 juni en 1 juli: diploma-uitreikingen voor resp. mavo, havo en vwo.

Als je het geheel overziet, dan kan worden gesteld dat de huidige examenleerlingen niet worden gedupeerd. Het CE is weliswaar weggevallen, maar daar staan twee RV-toetsen tegenover. Tegelijkertijd durven wij ook te beweren dat het diploma dat je straks in juni krijgt uitgereikt net zoveel waard is als in andere jaren. Het PTA van het Corderius College is degelijk en het niveau van de toetsen is zeker niet lager dan dat van het CE. Dat laatste blijkt ook uit de cijfers van de Inspectie voor het onderwijs; we zijn niet voor niets ‘goed’ bevonden.

Ga er dus voor, pak je kansen en hopelijk sta je straks ook trots met je welverdiende diploma op de foto! Als de diploma-uitreikingen mogen doorgaan, dan zal dat dit jaar extra feestelijk en bijzonder zijn.

 

Tot slot

Een van onze docenten heeft voor ons een heel bijzondere muziekopname gemaakt. Het leek ons mooi om dit lied en de woorden van hoop en vertrouwen op dit moment met elkaar te delen.

Geniet van de opname, goede en zegende Paasdagen gewenst en een hartelijke groet namens alle collega’s,

drs. Egbert Boerma, rector

 

 

Nog even ter herinnering:

– absenties en ziekmeldingen: balie@corderius.nl (dit moet elke dag zolang de afwezigheid duurt).

– vragen aan mentor en coördinator: zie het e-mailadres in Magister of in de Schoolgids.

– bij dringende zaken: per telefoon bij mentor of coördinator; de nummers staan in Magister of in de Schoolgids.

– ict-ondersteuning vragen aan mede-leerlingen en aan de ICT-groep: support@corderius.nl.

– afspraak maken met de ict-balie: helpdesk@corderius.nl.

Nieuws