Corderius College

Intermezzo-klas (tussenjaar)

31 oktober 2019

Voor wie 

De intermezzo-klas is bedoeld voor die leerlingen die qua intelligentie het vwo goed aan kunnen, maar nog over onvoldoende metacognitieve vaardigheden beschikken of emotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te kunnen maken. Doordat het aanbod op de basisschool voor hen niet uitdagend genoeg is, ontwikkelen zij niet de benodigde vaardigheden die nodig zijn om in het voortgezet onderwijs mee te kunnen. Deze kinderen zijn eigenlijk al een maatje te groot voor de basisschool, maar nog een maatje te klein voor het voortgezet onderwijs.

Tot de doelgroep van de intermezzo-klas behoren kinderen voor wie de inschatting is dat hun verwachte aansluitingsproblemen met name gerelateerd zijn aan hun meer- en hoogbegaafdheid en niet aan een andere oorzaak.

 

Doelen

De onderstaande doelen zijn erg algemeen geformuleerd en moeten natuurlijk altijd vertaald worden naar de individuele situatie van het kind. Elk kind heeft immers zijn of haar eigen leer- en ondersteuningsbehoeften. Doelen eind van het intermezzo-jaar:

 • Hiaten op het gebied van taal en rekenen zijn weggewerkt;
 • De kinderen hebben een stap in hun ontwikkeling gemaakt op het gebied van de (executieve en metacognitieve) leervaardigheden, zodat zij in de brugklas kunnen aansluiten bij het niveau dat daar gevraagd wordt. Daartoe hebben ze zicht gekregen op hun eigen ontwikkelpunten.
 • De kinderen kunnen zich in hun sociale interactie met hun omgeving (binnen een normale schoolcontext) ontplooien. Daarvoor hebben ze zicht gekregen op hun talenten en kwaliteiten. Hun zelfvertrouwen is gegroeid, ze kunnen omgaan met weerstand en teleurstelling en hun weerbaarheid en zelfredzaamheid is vergroot.
 • Motivatie en welbevinden neemt toe door onderwijs te volgen in een groep met gelijkgestemden.

 

Profiel

De onderstaande kenmerken zijn in wisselende combinaties en in meer of mindere mate van toepassing:

– De leerling heeft aantoonbare vwo-potentie. Dat kan blijken uit:

 • Een vwo-advies.
 • Het LVS op gebied van rekenen, begrijpend lezen en taal.
 • Intelligentietesten/psychologische rapporten.
 • Versnelling op de basisschool/overslaan van (een deel) van een leerjaar.

– Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het leren op de basisschool niet of onvoldoende aansluit bij de begaafdheid van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit: observaties/conclusies uit intelligentietesten/psychologische rapporten.

Voorbeelden:

 • Het kind vindt het snel saai.
 • Heeft moeite met vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken, vragen stellen, etc.

– Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de emotionele ontwikkeling achter ligt bij de intellectuele ontwikkeling van de leerling welke tot stress/frustratie kan leiden en door de omgeving als jong gedrag bestempeld kan worden. De ontwikkeling van het intellect en andere gebieden (bijvoorbeeld praktische vaardigheden) verloopt dan niet synchroon. Dat zou kunnen blijken uit:

 • voorbeelden van jong/onbevangen/speels gedrag;
 • boos/verdrietig worden als iets niet lukt;
 • antwoorden niet op willen schrijven met als argument: ”Ik weet het toch?”;
 • niet geaccepteerd worden op school/in de klas; zich een eenling voelen;
 • veel bezig zijn met hobby’s;
 • meer kunnen bedenken dan zelf kunnen uitvoeren, wat leidt tot frustratie.

– De basisschoolstof is grotendeels doorlopen maar er zijn nog hiaten bij de kernvakken(rekenen/wiskunde, taal en Engels).

– Daarnaast kunnen meer algemene kenmerken een rol spelen, zoals:

 • met tegenzin naar school gaan;
 • slecht slapen als gevolg van schoolstress;
 • hoog rechtvaardigheidsgevoel;
 • gepest worden.

 

Leerlingen die in de intermezzo-klas zitten hebben aantoonbaar te veel hiaten die weggewerkt moeten worden. Zij kunnen na een jaar onderwijs, zonder beperkingen, deelnemen aan het brugklas-vwo.

 

Wij houden u op de hoogte zodra er meer informatie is.

Nieuws