Corderius College

Over het Corderius College

Het Corderius College is een christelijke school voor mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en masterclass. We zijn gevestigd in Amersfoort en maken deel uit van de Meerwegen scholengroep. Iedereen die kan instemmen met het christelijk karakter van de school is van harte welkom!

Het ‘christelijk karakter’ wordt gevormd door verschillende aspecten: persoonlijke aandacht, het positieve, pedagogische klimaat (PBS), ruimte voor bezinning, de lessen godsdienst, de dagopeningen, de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren, de Time Outs, onze kernwaarden, de maatschappelijke stages, de aandacht en inzet voor goede doelen en diaconale projecten en de reizen naar Taizé, Dachau en Auschwitz.

Onze school geeft in haar beleid ‘Ruimte aan talent’ en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Daartoe hebben wij o.a. een masterclass opgezet en bieden wij leerlingen die topsport beoefenen de ruimte om dit te combineren met school.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar onze schoolgids of neem contact met ons op via 033 – 247 30 60.

Visie/missie

Ons dagelijks onderwijs wordt vormgegeven op basis van onze visie en missie.

Visie

  • Wij geloven in het nut en de noodzaak van christelijke waarden, zoals die in de Bijbel zijn overgeleverd.
  • Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is en een opdracht heeft te vervullen in de wereld.
  • Wij geloven dat elk mens talenten heeft, die kan ontwikkelen en die kan laten bloeien en groeien.
  • Geloof, hoop en liefde vormen de basis in onze pedagogische opdracht, o.a. verwoord in het programma PBS (Positive Behaviour Support).

Missie

  • Wij zien in de samenleving een groeiende behoefte aan gemeenschapszin. De school wil een plaats zijn voor jonge mensen om die te oefenen.
  • Rolmodellen zijn heel belangrijk voor (jonge) mensen; de school wil een voorbeeldfunctie vervullen.
  • Elke leerling leert ontdekken waar hij of zij goed in is en de school helpt mee in de ontwikkeling daarvan.
  • Elke leerling mag zichzelf zijn, wordt gekend en heeft zijn of haar eigen plek binnen onze school.
  • Elke leerling die de school verlaat, heeft een diploma dat past bij zijn of haar capaciteiten en talenten.

Wij bieden onze leerlingen structuur, kwalitatief goed onderwijs en begeleiding en er heerst een positief klimaat in de school. Er leren en werken bij ons ruim 1.600 leerlingen en 170 personeelsleden.

Kernwaarden

De kwaliteit van onze school wordt vormgegeven en gewaarborgd in duidelijke kernwaarden:

Betrokken

Wij zoeken verbinding, dagen elkaar uit tot betere prestaties en motiveren elkaar. Daarnaast zijn wij betrokken bij de wereld buiten de school via maatschappelijke stages, projecten voor goede doelen en het diaconale project in Roemenië. In de les blijkt de betrokkenheid uit de didactische variatie waarbij leerlingen geboeid worden, niet alleen als groep of klas, maar ook individueel op eigen niveau.

We zijn betrokken op elkaars welbevinden, op de school als organisatie en op ons gebouw. We geven ruimte aan allerlei vormen van talent en houden de school samen schoon.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid krijg je van een ander en geef je ook graag door. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan ontstaat er een leefgemeenschap waarin het prettig leren en werken is. Concreet vertaalt dit zich in opbrengst gericht werken, in een goede oriëntatie op de vervolgstudie (LOB), in zelfdeterminatie en het stellen van duidelijke eisen en het geven van heldere opdrachten.

Veilig

Veiligheid is een omschrijving van een klimaat waarin je jezelf kunt zijn, zonder een ander in de weg te staan. Een omgeving waarin je gekend wordt en anderen wilt kennen, waarin je respectvol omgaat met anderen en andermans spullen, waarin je elkaar durft, kunt en wilt aanspreken op datgene wat goed gaat en soms ook niet. De term veilig heeft ook te maken met een gezonde en schone school. We reageren snel op mogelijk pestgedrag en zijn open en eerlijk naar elkaar.

Positive Behaviour Support

Als één van de weinige middelbare scholen in Nederland zijn we in Europees verband bezig met PBS op school. PBS staat voor Positive Behaviour Support: het systematisch bevorderen van gewenst gedrag van alle betrokkenen. Vanuit de PBS gedachte zijn we gestopt met anti-pest projecten, immers alles wat je aandacht geeft, groeit. Wij draaien het om. Wij geven aandacht aan positieve groepsvorming, want een positieve sfeer in de groep is de beste garantie tegen pesten. Vanaf leerjaar 2 starten we daarom een project waarin een trainer, samen met de mentor, opdrachten met de groep doet om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Leerlingen geven aan dat zij de sfeer in de groep verbeterd vinden en dat ze veel meer het gevoel hebben dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn.

Positive Behaviour Support Corderius College

Leerlingbegeleiding

Naast de mentor als het eerste aanspreekpunt van een leerling (of ouders/verzorgers), hebben wij een ondersteuningsteam bestaande uit orthopedagogen, een remedial teacher, een schoolpsycholoog en een coördinator. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft op welke wijze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ondersteund kunnen worden.

Onze leerlingen kunnen binnen de school o.a. begeleid worden bij faalangst en krijgen de mogelijkheid om enkele keren per jaar een sociale vaardigheidstraining te volgen waarin diverse onderwerpen aan de orde komen (gepest worden, vrienden maken, stevig in je schoenen staan, omgaan met emoties etc.).

Tot slot heeft een jeugdverpleegkundige van de GGD elke twee weken spreekuur in het Corderius College, bedoeld voor leerlingen die vragen hebben op het gebied van gezondheid.

Inspectieoordeel: goed

Vanuit de inspectie van het onderwijs heeft onze school de kwalificatie “goed” gekregen, de hoogste kwalificatie die de inspectie aan scholen geeft. Om tot dit oordeel te komen hebben inspecteurs van de onderwijsinspectie veel lessen bezocht en gesprekken gevoerd met docenten en andere medewerkers. Het leerlingvolgsysteem is gecontroleerd en er is onderzoek gedaan naar lesuitval en onderwijstijd. Tevens is gekeken naar de ambities van de school waarbij onze pedagogiek van positieve verwachtingen (Positive Behaviour Support) en de didactiek (eigenaarschap) een centrale plaats innemen.

Wij zijn uiteraard heel blij met deze kwalificatie en zullen ons in de komende jaren inspannen om deze kwalificatie te blijven waarmaken.

Privacy

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wilt u meer lezen over hoe wij dit doen? Kijk dan hier. Ons protocol aangaande het gebruik van camera- en videobeelden vindt u hier.

Nieuws

Nieuws 9 oktober

In de afgelopen week is het dragen van een mondkapje verplicht geworden tijdens de leswisselingen en pauzes (als je dan loopt). En dat is heel goed gegaan!

Lees meer >>>

Nieuws 2 oktober 2020

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen afgekondigd omtrent de bestrijding van corona. Een van de maatregelen die ons direct aangaat, is het dragen van mondkapjes (die neus en mond moeten beschermen).

Lees meer >>>

Speculaaspoppen

Ook dit jaar verkopen wij speculaaspoppen voor stichting Edukans. De speculaaspoppen worden gemaakt door Bakker de Graaf, al jaren sponsor van deze succesvolle actie.

Lees meer >>>

Verkoudheidsklachten

Heb je verkoudheidsklachten en weet je niet wat te doen? Kijk dan in dit bericht voor een stappenplan.

Lees meer >>>

Rap door leerlingen

In het kader van 75 jaar vrijheid hebben onze leerlingen uit klas m2b vorig schooljaar een rap geschreven en videoclip en nummer opgenomen.
Het resultaat is nu te zien.

Lees meer >>>

Nieuws 25 sept 2020

Alleen als leerlingen op voldoende afstand blijven van onze medewerkers, dan kunnen we de school openhouden. En dat hopen we zo lang mogelijk vol te houden!

Lees meer >>>

Ondernemersproject

Vanaf komend schooljaar werkt AFAS software samen met havo-leerlingen van het Corderius College op gebied van ondernemen.

Lees meer >>>

Leaphy in het nieuws

Onze collega, Olivier van Beekum, staat in De Telegraaf met een mooi stuk over Leaphy.

Lees meer >>>

Telefonische bereikbaarheid

Vanaf 3 juni is de school telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur via 033 – 2473060. Ziekmeldingen kunnen worden doorgeven via balie@corderius.nl.

Studenten welkom

Studenten HU/UU en Windesheim die een stageplek zoeken voor schooljaar 2020-2021 worden van harte uitgenodigd om hun brief en cv te sturen aan mos@corderius.nl.